Konkurs MENU ZWIERCIADŁA

reklama

Od paru tygodni na naszych łamach znani i lubiani dzielą się swoim „menu”: tym co lubią, tym, czego nigdy nie tkną…
Chcemy poprosić teraz was o podrzucenie nam waszych ulubionych potraw: jakie byłoby wasze idealne menu?
Wymyślcie proszę i wpiszcie w pole DODAJ PRZEPIS – podpisując się imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem – przepisy i zdjęcia na co najmniej trzy autorskie potrawy: przystawkę/zupę, danie główne i deser. Jak zawsze – liczą się dla nas atrakcyjne, autorskie zdjęcia do każdej z nich!
Za takie menu – mamy dla was atrakcyjne nagrody. Wygrają te osoby, które pokażą jak najlepiej dlaczego właśnie te potrawy trzeba przyrządzić i ich skosztować!
Co można wygrać?
Dwa genialne LotusGrill
LG śliwka -1
Ekskluzywną lekcję gotowania dla dwóch osób w Radisson Blu w Krakowie
BOBOWSKI 1
Kolację dla dwóch osób w stylu Surf&Turf w Radisson Blu w Krakowie
surf&turf
Dwa wybrane warsztaty kulinarne w CookUp Studio
CookUp
– Dwa designerskie fartuszki – kobiecy i męski – od Cookie
BORYS-WHITE-mini CARLA-WHITE-mini
– Dwie książki kulinarne Roberta Sowy „Życie kocha jeść”
zycie-kocha-jesc-o18934

Regulamin konkursu dla użytkowników Zwierciadlo.pl

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu dla użytkowników portalu Zwierciadlo.pl, zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, zwana dalej Organizatorem. 1.2. Konkurs trwa od 29.03.2013 r. godz. 12.00 do dnia 30.04.2013r. godz. 23.59 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. ZASADY KONKURSU 2.1. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik portalu Zwierciadlo.pl 2.2. Osoba, która zamieści na stronie Zwierciadła w rubryce DODAJ PRZEPIS najciekawszą w ocenie Komisji odpowiedź na zadane zadanie konkursowe ( 3 przepisy na menu obiadowe + zdjęcie do każdego z nich), zostanie nagrodzona 2.3. Upublicznione mogą zostać Imiona i Nazwiska zwycięzców oraz ich autorskie przepisy i zdjęcia potraw 2.4. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu odbędzie się w ciągu 24 h od zakończenia konkursu według poniższych zasad: 2.4.1. najciekawsze odpowiedzi zostaną wskazana przez Komisję Konkursową w składzie podanym w punkcie 5.1. niniejszego regulaminu. 2.5. Zwycięzcę powiadomimy drogą mailową. 2.6. W dniu ogłoszenia wyników konkursu Osoba Upoważniona przez Organizatora wyśle do nagrodzonych e-mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia dwóch nagród, tj.: – imienia i nazwiska – dokładnego adresu – numeru telefonu 2.6.1. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody. 2.7. NAGRODY – udział w 1 warsztatach ale z osobą towarzyszącą, czyli dla 2 osób Lekcja będzie do realizacji w terminie ustalonym przez organizatora. Będzie to jedna z naszych grupowych lekcji z Szefem Kuchni. – kolacji dla 2 osób w Radisson Blu w Krakowie – kolację w formie bufetu Surf&Turf: Bufet Surf&Turf serwowany jest w czwartki, piątki i soboty od godziny 18.00-23.00. Obowiązuje nielimitowana degustacja dań – co miesiąc z innego zakątka świata, w tym wybór ryb i owoców morza, a także wino, piwo, woda. Bezpłatny parking dla gości. Obie nagrody będzie można zrealizować do końca 2013 roku, z wyjatkiem 31.12.2013 (Sylwester, który także serwujemy w formie bufetu Surf&Turf). Hotel nie pokrywa ewentualnych kosztów dojazdu i zakwaterowania. – 2 osobne warsztaty w cookUp Studio w Warszawie – do wyboru z oferty CookUp, i ustalenia z CookUp Studio CO NAJMNIEJ tydzień przed planowanym warsztatem – 2 fartuszki od Cookie – męski i żeński (Carla White i Borys) – 2 ksiażki „Życie kocha jeść” 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 4. ODBIÓR NAGRODY 4.1. Nagroda rzeczowe będą przesłane drogą pocztową lub kurierem. Nagrody związane z uczestnictwem – warunki zostaną uzgodnione pomiędzy nagrodzonymi a organizatorami. Organizator nie ponosi kosztów podróży ani zakwaterowania do miejsca odbywania się kolacji i warsztatów. 4.1.1. Podczas odbioru przesyłki, odbiorca jest proszony o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki jedynie otwarcie jej w obecności dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej lub odpowiedniej firmy kurierskiej. 4.2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. 4.4. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej w ciągu miesiąca od opublikowania wyników konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody prawidłowo przesłanej przez Organizatora na podany adres przez laureata prawo do nagrody przepada. Odebranie nagród – uczestnictwa odbędzie się w terminach ustalonych miedzy organizatorami a nagrodzonym, do końca roku 2013. 4.5. Za wygrane nagrody rzeczowe i uczestnictwo w warsztatach czy kolacji nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 4.6. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj. Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów organizatora konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator informuje iż Imię i Nazwisko zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.zwierciadlo.pl) w ramach rozwiązania konkursu. 5. KOMISJA 5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w składzie: Monika Stachura, Agnieszka Kozak. 5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu. 6. REKLAMACJE 6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w Warszawie (00-324), przy ul Karowej 31 a w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. 6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę konkursu, jak również dokładny opis reklamacji. 6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna. 6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego na reklamacji. 6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 6.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zwierciadlo.pl. 7.2. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.