Ostatnia szansa na miłosny pobyt w hotelu spa Narvil albo sexy naczynia od Duki.

Wyślij nam swój przepis na afrodyzjak – wraz ze zdjęciem i wygraj miłosny pobyt walentynkowy w Hotelu Narvil lub seksy naczynia od Duki!
Konkurs trwa od 4 lutego do 13 lutego. Uczestnicy mogą nadesłać od 1 do 5 autorskich przepisów na potrawy – afrodyzjaki, każdy ze zdjęciem oraz oświadczeniem – zgodą na udział w konkursie oraz na publikację autorskiego przepisu i zdjęcia. UWAGA: liczy się nie tylko przepis, lecz również estetyka nadesłanej fotografii! Jury w składzie: Monika Stachura – szefowa portalu Zwierciadło.pl, Aga Kozak – kierująca Kuchnią na Zwierciadlo.pl oraz Adam Kotomski i Witek Iwański – szefowie kuchni restauracji w Hotelu Narvil ocenią nadesłane prace i wybiorą trzy. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymuje specjalny pobyt w Hotelu Narvil, (16 lub 17 lutego) w pokoju typu superior wraz z romantyczną kolacją: specjalnym menu degustacyjnym (min. wędzone małże Św. Jakuba na puree z śliwki i sosem z czerwonym kawiorem i różowe plastry kaczki z parfait z owoców leśnych, młodą marchewką, sosem z lubczyku i pudrem z białej czekolady – można o nim przeczytać TU) w Restauracji Aruana. Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje piękny, żeliwny garnek Elle w kształcie serca od Duki, a zdobywca trzeciego miejsca czerwony zestaw do romantycznego fondue – również od firmy Duka.   W czasie trwania konkursu wybrane przepisy nadesłane na konkurs publikowane są – wraz z nazwiskiem autora – na portalu zwierciadlo.pl oraz na profilach na facebooku weź.oddech/KuchniaZwierciadla Przepisy i zdjęcia – prosimy przesyłać na adres konkurs.portal@zwierciadlo.pl do 13 lutego włącznie. W tytule maila prosimy wpisać KUCHNIA: KONKURS WALENTYNKOWY. W mailu prosimy o wpisanie numeru kontaktowego do siebie.  

reklama

 Regulamin konkursu dla użytkowników Zwierciadlo.pl 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu dla użytkowników portalu Zwierciadlo.pl, zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, zwana dalej Organizatorem. 1.2. Konkurs trwa od 04.02.2013 r. godz. 09.30.00 do dnia 13.02.2013r. godz. 23.59 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. ZASADY KONKURSU  2.1. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik portalu Zwierciadlo.pl 2.2.  trzy osoby, które prześlą mailem najciekawszą w ocenie Komisji odpowiedź na zadane zadanie konkursowe (przepis na danie afrodyzjak + zdjęcie), zostaną nagrodzone 2.3. Upublicznione mogą zostać Imiona i Nazwiska zwycięzców 2.4. Wyłonienie zwycięzcy  Konkursu odbędzie się w ciągu 24 h od zakończenia konkursu według poniższych zasad: 2.4.1. trzy najciekawsze odpowiedzi  zostaną wskazane przez Komisję Konkursową w składzie podanym w punkcie 5.1. niniejszego regulaminu. 2.5. Zwycięzców powiadomimy drogą mailową.  2.6. W dniu ogłoszenia wyników konkursu Osoba Upoważniona przez Organizatora wyśle do każdego z nagrodzonych e-mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia dwóch nagród, tj.: – imienia i nazwiska – dokładnego adresu – numeru telefonu  2.6.1. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody. 2.7. NAGRODY Pierwsze miejsce: specjalny pobyt w Hotelu Narvil  (16 lub 17 lutego) w pokoju typu superior wraz z romantyczną kolacją: specjalnym menu degustacyjnym w Restauracji Aruana Drugie miejsce: żeliwny garnek Elle w kształcie serca od Duki Trzecie miejsce: czerwony zestaw do romantycznego fondue – również od firmy Duka 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 4. ODBIÓR NAGRODY 4.1. Nagroda dla zdobywcy pierwszego miejsca będzie do odebrania w siedzibie Hotelu Narvil w wyzanaczonym przez Organizatora terminie, nadrody dla zdobywców miejsca drugiego i trzeciego zostanie przesłana drogą pocztową lub kurierem. 4.1.1. Podczas odbioru przesyłki, odbiorca jest proszony o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki jedynie otwarcie jej w obecności dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej lub odpowiedniej firmy kurierskiej. 4.2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. 4.4. Wysyłka nagród dla zdobywców drugiego i trzeciego miiejsca wygranych w konkursie, nastąpi najpóźniej w ciągu miesiąca od opublikowania wyników konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody prawidłowo przesłanej przez Organizatora na podany adres przez laureata prawo do nagrody przepada. 4.5. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 4.6. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj. Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów organizatora konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.  Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator informuje iż Imię i Nazwisko zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.zwierciadlo.pl) w ramach rozwiązania konkursu. 5. KOMISJA 5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w składzie: Monika Stachura, Agnieszka Kozak. 5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu. 6. REKLAMACJE 6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w Warszawie (00-324), przy ul Karowej 31 a w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. 6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę konkursu, jak również dokładny opis reklamacji. 6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna. 6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego na reklamacji. 6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 6.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zwierciadlo.pl. 7.2. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.