Regulamin

Regulamin sklepu cyfrowego Zwierciadlo.pl

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu cyfrowego zwierciadlo.pl/sklepcyfrowy, dostępnego pod adresem http:// zwierciadlo.pl/sklepcyfrowy, zwanego dalej Sklepem, w tym zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży towarów, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy użytkownik Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest ,,Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-626 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, posiadająca NIP: 5252222636, REGON:017400479, zwana dalej Sprzedającą lub Administratorem. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze Sprzedającą za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt” Sklepu.
3. Przeglądanie asortymentu sklepu cyfrowego zwierciadlo.pl/sklepcyfrowy nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Zamawiającego na produkty dostępne w Sklepie wymaga złożenia zamówienia w trybie określonym w § 2.
4. Sprzedaż produktów udostępnianych w Sklepie odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
5. Przedmiotem transakcji w Sklepie są towary uwidocznione na stronie internetowej zwierciadlo.pl/sklepcyfrowy w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 6.
6. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie na wybrane produkty, Zamawiający wskazuje na produkty dostępne w Sklepie, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”. Następnie Zamawiający powinien wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do faktury. Następnie Zamawiający potwierdza zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia z ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Zamawiający jest przekierowywany do operatora płatności Doptapy w celu dokonania opłacenia zamówienia.
2. Zamówienie w postaci plików elektronicznych zostanie dostarczone do Zamawiającego na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
3. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
4. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje w przypadku zamówień płatnych poprzez dokonanie opłaty za potwierdzone zamówienie przez Zamawiającego poprzez platformę płatności Dotpay i skuteczne zaksięgowanie tej opłaty po stronie Sprzedającego.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym, której przedmiotem są zamówione produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedającego, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego, a zamówienie automatycznie zostaje anulowane. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedający zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego opisanych powyżej, w przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedający zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.
7. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptuje jego postanowienia.

§ 3. Ceny towarów i płatności

1. Ceny podawane przy produktach dostępnych w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Sklepie są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów, jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego zamówienia.
2. Zamawiający może wybrać sposób płatności, który jest dostępny u operatora płatności Dotpay w chwili dokonywania opłaty za Zamówienie.
3. Sprzedający po realizacji zamówienia wystawia i dostarcza Zamawiającemu dokument sprzedaży.
4. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego za zamówione produkty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia (nie dotyczy sytuacji dokonywania płatności za pobraniem) powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
5. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych produktów, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Zamawiającego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Sklepie nie stanowią inaczej.
7. O ile dane produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu produktu.
8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§ 4. Dostawa produktów

1. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie.
2. Zamówione produkty wysyłane są na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.
3. Sprzedający dostarcza e-wydania w postaci plików PDF do pobrania.

§ 5. Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiający będący konsumentem (stosownie do definicji konsumenta określonej w art. 22¹ Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., tj. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy (tj. wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
5. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email multimedia@grupazwierciadlo.pl lub listownie na adres Sprzedającego wskazany w § 1 pkt. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji produktu dowód jego zakupu. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
3. Decyzja Sprzedającego co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7. Dane osobowe

1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu zamówienia przez Sprzedającego w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia dokonywanego w Sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych.
3. W przypadku jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Sprzedającego informacje handlowe.
4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Zamawiający, będący konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym Umowy sprzedaży;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym,
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.
3.Od 15 lutego 2016 r. Zamawiający, będący konsumentem, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Zamawiającym umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to multimedia@grupazwierciadlo.pl

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdorazowej zmianie Sprzedająca poinformuje użytkowników Sklepu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie przez użytkownika ze stron Sklepu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone przez Sprzedającą zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu.
3. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego, że konto lub zamówione produkty są w sposób nieuprawniony przekazywane osobom trzecim, np. login i hasło zostają publicznie udostępnione, Sprzedający ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta Zamawiającemu. W przypadku zablokowania konta przez Sprzedającego Zamawiającemu, Zamawiający może skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w § 6. Reklamacje.

Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-626 Warszawa, tel.: 48 22 312 37 12, mail: multimedia@grupazwierciadlo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania dowodu opłacenia zamówienia.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

wzór-odstapienia-od-umowy.pdf