3. ALEKSANDER RODCZENKO_Portret matki artysty_1924_72dpi