1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Styl Życia

Tylko co czwarty projektant wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej to kobieta

(Fot. iStock)
(Fot. iStock)
Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zawodzie projektanta i w tworzeniu zarejestrowanych wzorów unijnych. Zarabiają także mniej niż ich koledzy. Takie są główne wnioski płynące z badania „Women in design” [Kobiety we wzornictwie] opublikowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Jest to pierwsze badanie tego rodzaju analizujące różnice między płciami w dziedzinie wzornictwa – odsetek projektantek w UE, ich wynagrodzenie oraz udział kobiet w rejestracji wzorów. W 2021 r. tylko co czwarty projektant pracujący w UE był kobietą (24 proc.). Istnieją znaczne różnice tego odsetka pomiędzy państwami członkowskimi UE – od 17 proc. projektantek w Holandii, 18 proc. na Węgrzech i Słowacji do 33 proc. na Łotwie.

Ta różnica między płciami znajduje również odzwierciedlenie w niższym udziale kobiet rejestrujących wzory w EUIPO. Jak wynika z danych pochodzących ze zgłoszeń do EUIPO dotyczących zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW), co najmniej jedna kobieta na liście projektantów pojawia się tylko w przypadku 21 proc. wzorów zarejestrowanych przez właścicieli mających siedzibę w UE.

W ciągu ostatnich 20 lat udział projektantek i wzorów tworzonych przez kobiety w UE wzrósł, ale bardzo powoli. Przy obecnym tempie wzrostu zniwelowanie istniejącej różnicy trwałoby 51 lat.

Ponadto w niektórych państwach członkowskich są rozbieżności pomiędzy liczbą projektantek a ich uczestnictwem w systemie ZWW. Hiszpania, Chorwacja i Włochy mają niski udział kobiet w zarejestrowanych wzorach, natomiast odsetek kobiet w zawodach związanych z projektowaniem w tych krajach jest wyższy od średniej unijnej.

Tymczasem niektóre kraje spoza UE radzą sobie pod tym względem o wiele lepiej niż państwa członkowskie. Korea Południowa osiąga wyniki znacznie powyżej poziomów uzyskiwanych w UE, a w projektowaniu prawie połowy wzorów zgłaszanych przez koreańskie firmy uczestniczy przynajmniej jedna projektantka. Większy odsetek odnotowano również w Chinach i Stanach Zjednoczonych, gdzie około 40 proc. wzorów zgłoszono z udziałem kobiet.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, projektantki zarabiają średnio o 12,8 proc. mniej niż ich koledzy. Część tej różnicy w wynagrodzeniach można wyjaśnić takimi czynnikami, jak wiek lub warunki pracy (projektantki są zazwyczaj młodsze, więcej z nich pracuje na niepełnym etacie), ale te czynniki wyjaśniają tylko część różnicy w wynagrodzeniach, zostaje 8 proc. niewyjaśnione.

– Równouprawnienie płci jest jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej. Jest to również jeden z imperatywów we wszystkich dziedzinach życia, w tym w dziedzinie własności intelektualnej. Większość przeprowadzonych do tej pory badań dotyczących płci skupiała się na wynalazkach i patentach. Dzięki temu nowemu badaniu EUIPO skupiającemu się na kobietach wykonujących zawód projektanta wzorów i ich udziale w systemie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych mamy nadzieję zwrócić uwagę na istniejące obecnie różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w dziedzinie własności intelektualnej w UE oraz przyczynić się do tego, aby w zawodzie projektanta panowały większa równowaga i integracja. Promując większą różnorodność i integrację, możemy stworzyć bardziej sprawiedliwy i dynamiczny świat własności intelektualnej – powiedział Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO.

Jak wynika z badania, kobiety najczęściej projektują produkty farmaceutyczne i kosmetyczne, artykuły ozdobne i wyroby włókiennicze. Jednocześnie na drugim biegunie znajdują się instrumenty muzyczne, broń, artykuły pirotechniczne, artykuły do polowania, łowienia ryb i zabijania szkodników oraz jednostki budowlane i elementy konstrukcyjne – te produkty są najrzadziej projektowane przez kobiety.

Aby jeszcze bardziej podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz bardziej zrównoważonego pod względem płci świata własności intelektualnej, EUIPO uczestniczy obecnie w inicjatywie Girls Go Circular, w ramach działań związanych z własnością intelektualną w edukacji (Ideas Powered @ school), koordynowanej przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), oraz w forum Women and Girls in STEM, organizowanym w ścisłej współpracy z Komisją Europejską.

„Women in design” [Kobiety we wzornictwie] to pierwsze badanie przeprowadzone przez EUIPO koncentrujące się na kobietach wykonujących zawód projektanta oraz na różnicach pomiędzy kobietami a mężczyznami w dziedzinie własności intelektualnej w oparciu na danych pochodzących z zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW) i danych Eurostatu. Analizie poddano 670 000 wzorów i 210 000 projektantów, opierając się na informacjach o imieniu i nazwisku projektanta znajdujących się w bazach danych EUIPO (43 proc. rejestracji dotyczących ZWW), oraz wykorzystano World Gender-Name Dictionary opublikowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej EUIPO regularnie publikuje analizy i badania dotyczące wszystkich aspektów związanych z własnością intelektualną. Wszystkie sprawozdania są dostępne na stronie internetowej obserwatorium.

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze