fbpx

Światowy Dzień Wcześniaka

Światowy Dzień Wcześniaka
fot.123rf

17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka.
W Unii Europejskiej rodzi się każdego roku 500 000 wcześniaków – jeden na dziesięć noworodków. Jak widać, noworodki urodzone przedwcześnie stanowią największą grupę pacjentów dziecięcych w Europie. Liczba porodów przedwczesnych w Europie waha się pomiędzy 6,3% a 11,4%.

Europejska Fundacja na rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami (EFCNI), we współpracy z Fundacją Wcześniak oraz innymi organizacjami zrzeszającymi rodziców wcześniaków w całej Europie apeluje o lepszą opiekę i wsparcie dla rodzin najmniejszych noworodków. Chce zwrócić uwagę na ogólnoeuropejską kampanię poparcia online.

Rodzice wcześniaków oraz osoby, które wspierały rodziny w okresie przed i po narodzeniu wcześniaka, dobrze znają uczucie bezradności: nawet gdy Polska i inne państwa europejskie świadczą opiekę neonatologiczną na wysokim poziomie, szczególne potrzeby noworodków urodzonych przedwcześnie często bywają zaniedbywane. Co więcej, brak jest jednolitej edukacji i informacji publicznej na ten temat: „Do dzisiaj wiele ciężarnych kobiet nie jest świadomych czynników ryzyka oraz możliwości zapobiegania przedwczesnym porodom. Rodzice potrzebują również wsparcia we właściwej opiece nad swoim wcześniakiem w czasie pobytu dziecka w szpitalu, po wypisie do domu, jak również wskazówek, jak uzyskać pomoc w tym zakresie“, wyjaśnia Silke Mader, Prezes Zarządu EFCNI. Według wyników ogólnoeuropejskiego badania dotyczącego zapobiegania, leczenia i opieki nad wcześniakami (EU Benchmarking Report 2009/2010 „Too Little, Too Late?”) można było uniknąć tysięcy zgonów noworodków, chorób przewlekłych lub innych problemów zdrowotnych związanych z przedwczesnym porodem poprzez wyższe standardy opieki okołoporodowej i poporodowej.

W odniesieniu do Polski raport EFCNI podkreśla potrzebę działań w sferze polityki. Obecnie nie istnieją skoordynowane standardy jakości leczenia i opieki nad wcześniakami w szpitalach. Brakuje również systemów wsparcia ich rodzin oraz wsparcia w systemie edukacji dla dzieci, które mają za sobą przedwczesne narodziny.

W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 5,5% stanowią dzieci urodzone z masą poniżej 2,5 kg.

Głos w Internecie dla wcześniaków

Nowa strona internetowa, www.ene-mene-mini.eu, stanowi platformę informacyjną poświęconą
w całości porodom przedwczesnym. Oprócz wielu faktów dotyczących wcześniaków oraz możliwości zapobiegania porodom przedwczesnym strona zawiera wiele informacji na temat leczenia i opieki na oddziałach intensywnej opieki noworodka (OION), jak i opieki po wypisie. Z pomocą strony można również odwiedzić inne stowarzyszenia oraz poznać doświadczenia rodziców i rodzin wcześniaków. Serwis powstał z inicjatywy Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami (EFCNI), Fundacji Wcześniak oraz innych stowarzyszeń rodziców wcześniaków z całej Europy.

Internauci, którzy oddadzą swój głos na poprawę opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, wspierają tym samym „Apel o działania na rzecz zdrowia wcześniaków”, który zostanie złożony w Parlamencie Europejskim 23 listopada 2011 r. Głosy można oddawać za pośrednictwem Internetu, na stronie www.ene-mene-mini.eu stworzonej przez EFCNI.

Europejska Fundacja na rzecz Opieki nad Noworodkiem (EFCNI) jest pierwszą organizacją ogólnoeuropejską reprezentującą interesy noworodków, wcześniaków oraz ich rodzin. Fundacja łączy rodziców, lekarzy i innych pracowników medycznych we wspólnym celu poprawy długoterminowego stanu zdrowia noworodków i wcześniaków poprzez zapewnienie najlepszej możliwej profilaktyki, leczenia, opieki oraz wsparcia. EFCNI utrzymuje się dzięki darowiznom firm oraz osób prywatnych. Więcej informacji na stronie: www.efcni.org

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom powstała w 2003 roku z inicjatywy rodziców wcześniaka pod patronatem merytorycznym Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2010 r. jest organizacją pożytku publicznego. Głównym obszarem działań jest szeroko rozumiana pomoc rodzicom dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży w postaci dostępu do informacji, fachowej literatury, grup wsparcia działających przy Programie Mentor, wsparcia finansowego oraz kontaktów z innymi rodzicami wcześniaków zaprzyjaźnionych z Fundacją. Więcej informacji na stronie: www.wczesniak.pl