1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Kuchnia

Podziel się z nami wielkanocnym przepisem i wygraj słodki prezent!

Zobacz galerię 4 Zdjęcia
Każdy kto od dziś podzieli się z nami przepisem na Wielkanocne specjały – jajka, sosy, pasztety… ma szansę na wygranie słodkich prezentów od Marks&Spencers.|Każdy kto od dziś podzieli się z nami przepisem na Wielkanocne specjały – jajka, sosy, pasztety… ma szansę na wygranie słodkich prezentów od Marks&Spencers.|Każdy kto od dziś podzieli się z nami przepisem na Wielkanocne specjały – jajka, sosy, pasztety… ma szansę na wygranie słodkich prezentów od Marks&Spencers.|Każdy kto od dziś podzieli się z nami przepisem na Wielkanocne specjały – jajka, sosy, pasztety… ma szansę na wygranie słodkich prezentów od Marks&Spencers.

Każdy kto od dziś podzieli się z nami przepisem na Wielkanocne specjały – jajka, sosy, pasztety… ma szansę na wygranie słodkich prezentów od Marks&Spencers.|Każdy kto od dziś podzieli się z nami przepisem na Wielkanocne specjały – jajka, sosy, pasztety… ma szansę na wygranie słodkich prezentów od Marks&Spencers.|Każdy kto od dziś podzieli się z nami przepisem na Wielkanocne specjały – jajka, sosy, pasztety… ma szansę na wygranie słodkich prezentów od Marks&Spencers.|Każdy kto od dziś podzieli się z nami przepisem na Wielkanocne specjały – jajka, sosy, pasztety… ma szansę na wygranie słodkich prezentów od Marks&Spencers. Wielkie, luksusowe jajko czekoladowe, ciasteczka i cukierki w zestawie Wielkanocnym czekają na tego, kto od dziś do Wielkiej Środy, DO GODZINY 12:00 zamieści najciekawszy przepis wielkanocny z najładniejszym zdjęciem - liczy się dla nas estetyka!!! Przepisy można zamieszczać w naszej zakładce .

Regulamin konkursu dla użytkowników Zwierciadlo.pl

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu dla użytkowników portalu Zwierciadlo.pl, zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, zwana dalej Organizatorem. 1.2. Konkurs trwa od 21.03.2013 r. godz. 16.00 do dnia 27.03.2013r. godz. 23.59 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. ZASADY KONKURSU 2.1. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik portalu Zwierciadlo.pl 2.2.  Osoba, która zamieści na stronie Zwierciadła najciekawszą w ocenie Komisji odpowiedź na zadane zadanie konkursowe (przepis na danie wielkanocne + zdjęcie), zostanie nagrodzona 2.3. Upublicznione mogą zostać Imiona i Nazwiska zwycięzców 2.4. Wyłonienie zwycięzcy  Konkursu odbędzie się w ciągu 24 h od zakończenia konkursu według poniższych zasad: 2.4.1. najciekawsza odpowiedz  zostanie wskazana przez Komisję Konkursową w składzie podanym w punkcie 5.1. niniejszego regulaminu. 2.5. Zwycięzcę powiadomimy drogą mailową. 2.6. W dniu ogłoszenia wyników konkursu Osoba Upoważniona przez Organizatora wyśle do nagrodzonego e-mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia dwóch nagród, tj.: - imienia i nazwiska - dokładnego adresu - numeru telefonu 2.6.1. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody. 2.7. NAGRODY Pierwsze miejsce: Zestaw słodyczy wielkanocnych od Marks&Spencer 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 4. ODBIÓR NAGRODY 4.1. Nagroda dla zdobywcy pierwszego miejsca będzie przesłana drogą pocztową lub kurierem. 4.1.1. Podczas odbioru przesyłki, odbiorca jest proszony o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki jedynie otwarcie jej w obecności dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej lub odpowiedniej firmy kurierskiej. 4.2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. 4.4. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej w ciągu miesiąca od opublikowania wyników konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody prawidłowo przesłanej przez Organizatora na podany adres przez laureata prawo do nagrody przepada. 4.5. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 4.6. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj. Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów organizatora konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.  Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator informuje iż Imię i Nazwisko zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.zwierciadlo.pl) w ramach rozwiązania konkursu. 5. KOMISJA 5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w składzie: Monika Stachura, Agnieszka Kozak. 5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu. 6. REKLAMACJE 6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w Warszawie (00-324), przy ul Karowej 31 a w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. 6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę konkursu, jak również dokładny opis reklamacji. 6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna. 6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego na reklamacji. 6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 6.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zwierciadlo.pl. 7.2. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

Share on Facebook Send on Messenger Share by email

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze