Regulamin zadawania pytań ekspertom  na Portalu Zwierciadlo.pl

1. Regulamin niniejszy określa warunki, na jakich Wydanictwo Zwierciadło Sp. z o.o.  z siedzibą w  Warszawie  przy ul.  Karowej 31a  (zwane  dalej  Wydawnictwem Zwierciadło lub Administratorem), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  St. Miasta Warszawy w  Warszawie   XIX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000067108, o kapitale zakładowym w   wysokości ,2.843.000- złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 525 22 22 636, umożliwia korzystającym z portalu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.zwierciadlo.pl, prowadzonego przez Wydawnictwo Zwierciadło (zwanego dalej „Portalem”) zadawanie pytań ekspertom wskazanym przez Wydawnictwo Zwierciadlo.

2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich pytań (zwanych dalej „Pytaniami”), zadanych przez korzystającego z Portalu  (zwanego dalej „Korzystającym”) za pomocą interaktywnego formularza, dostępnego na stronach internetowych  Wydawnictwa Zwierciadło (w szczególności zlokalizowanych pod adresemwww.zwierciadlo.pl ) oraz w inny wskazany przez Wydawnictwo Zwierciadło sposób.

3. Wydawnictwo Zwierciadło przestrzega, a Korzystający przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na niekompletną znajomość przez eksperta stanu faktycznego będącego przedmiotem udzielonej przez niego porady (w szczególności brak wglądu w konieczną dokumentację) oraz brak bezpośredniego kontaktu z Korzystającym umożliwiającego wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości porada udzielona przez eksperta ma jedynie charakter ogólnoinformacyjny i popularyzatorski. Porada udzielona przez eksperta na Portalu nie może w żadnym wypadku stanowić wyłącznej podstawy podjęcia przez Korzystającego konkretnych działań, zwłaszcza terapii, co powinno być poprzedzone indywidualną konsultacją ze specjalistą, w szczególności lekarzem. Ponadto, Wydawnictwo Zwierciadło oświadcza, a Korzystający przyjmuje do wiadomości, że Wydawnictwo Zwierciadło nie ma wpływu na treść odpowiedzi (porad) udzielanych przez eksperta, ani nie weryfikuje tych treści. W związku z powyższym Wydawnictwo Zwierciadło nie może ponosić odpowiedzialności za treść porad oraz za jakiekolwiek szkody po stronie Korzystającego powstałe na skutek lub w związku z zastosowaniem się przez Korzystającego do treści porady, ani za działania lub zaniechania ekspertów udzielających porad na Portalu, chyba, że szkoda Korzystającego powstała na skutek okoliczności zawinionych umyślnie przez Wydawnictwo Zwierciadło.

4. Zadawanie Pytań i otrzymywanie odpowiedzi od ekspertów jest nieodpłatne, tzn. Korzystający nie jest obowiązany do uiszczenia na rzecz Wydawnictwa Zwierciadło wynagrodzenia w związku z zadaniem pytania ekspertowi i udzielenia przezeń odpowiedzi. Natomiast Korzystający będzie zobowiązany do uiszczenia należności na rzecz innych osób niż Wydawnictwo Zwierciadło związanych z jego dostępem do Portalu do zapłaty, w tym wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych.

5. Eksperci mają prawo wyboru Pytań, na które udzielają odpowiedzi. W szczególności, ekspert odmówi odpowiedzi na pytanie, które nie dotyczy tematyki wskazanej na stronach internetowych Wydawnictwa Zwierciadło jako obszar specjalizacji danego eksperta. Z uwagi na nieodpłatność zadawania pytań oraz odpowiedzi ekspertów Wydawnictwo Zwierciadło, eksperci, ani inne osoby nie ponoszą wobec Korzystającego odpowiedzialności w związku z odmową udzielenia przez eksperta odpowiedzi na Pytanie.

6. Pytania może zadawać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub – w przypadku ograniczonej zdolności do czynności prawnych – zadaje Pytania za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego;
b) zaakceptuje i spełni warunki niniejszego Regulaminu;
c) dokona odpowiednich czynności związanych z zadaniem Pytania za pomocą interaktywnego formularza znajdującego się na stronach internetowych  Portalu Zwierciadło.pl lub inny wskazany przez Wydawnictwo Zwierciadło sposób (w szczególności poda wymagane dane) ;
d) wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez  Wydawnictwo Zwierciadło dla celów wskazanych w formularzu internetowym umożliwiającym zadanie Pytania do eksperta.

7. Liczba Pytań, które może zadać Korzystający, nie jest ograniczona.

8. Redakcja zastrzega sobie możliwość przekazania wybranych porad innemu ekspertowi z tej samej dziedziny.

9. Korzystający oświadcza, że posiada wszelkie prawa do treści Pytań oraz zobowiązuje się, że Pytania nie będą naruszały praw autorskich, ani innych praw Wydawnictwa Zwierciadło i osób trzecich (w tym prawa do wizerunku i innych dóbr osobistych), przepisów prawa ani dobrych obyczajów, nie będą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, treści dyskryminujących w szczególności ze względu płeć, rasę, narodowość, język, tożsamość płciową, światopogląd, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny. Korzystający zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką może ponieść Wydawnictwo Zwierciadło oraz inne osoby na skutek opublikowania  na Portalu Pytań naruszających postanowienia zdania pierwszego niniejszego punktu regulaminu.

10. Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie przez  Wydawnictwo Zwierciadło  jego danych osobowych podanych w internetowym formularzu umożliwiającym zadanie Pytania dla celów związanych z zadaniem Pytania i udzieleniem porady przez eksperta, zgodnie z osobno udzielonym zezwoleniem.

11. Administratorem danych osobowych Korzystających zgłaszających Pytania do ekspertów jest Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o.  z siedzibą w  Warszawie  przy ul.  Karowej 31a  (zwanym  dalej  Wydawnictwem Zwierciadło ), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  St. Miasta Warszawy w  Warszawie   XIX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000067108, o kapitale zakładowym w   wysokości 2.843.000- złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 525 22 22 636

12. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość zadania Pytania oraz że Korzystającemu, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

13. Porady ekspertów są udzielane wyłącznie poprzez ich opublikowanie na  Portalu  Zwierciadło.pl wraz z treścią Pytania i nickiem wybranym przez Korzystającego. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, użytkownicy Internetu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich Pytania wraz z  możliwością publikowania nicka na stronach internetowych  Portalu oraz na nieodpłatny dostęp do treści Pytania przez innych użytkowników Internetu. Zezwolenie niniejsze ma charakter bezterminowy.

14.  Wydawnictwo Zwierciadło rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od jej otrzymania, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 (siedem) dni w przypadku, gdy z uwagi na zawiłość sprawy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Wydawnictwo Zwierciadło   poinformuje Korzystającego o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpatrzenia reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Korzystającemu przed upływem czternastodniowego okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Wydawnictwo Zwierciadło   o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamację Wydawnictwo Zwierciadło   kieruje na adres poczty elektronicznej użytkownika Internetu podany przez niego w internetowym formularzu umożliwiającym zadanie Pytania.

15. Wydawnictwo Zwierciadło   dołoży starań, aby zadawanie Pytań było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Wydawnictwo Zwierciadło nie gwarantuje, że każda konfiguracja sprzętowa, oprogramowanie i połączenie umożliwi zadawanie Pytań. Ponadto interaktywne formularze  na Portalu  mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Korzystającego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Korzystającemu zadawanie Pytań, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych. Wydawnictwo Zwierciadło nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku lub ograniczenia możliwości zadawania Pytań przez Korzystającego ze względów technicznych opisanych w niniejszym punkcie.

16. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz oprogramowaniem lub danymi, które nie zostały udostępnione w Internecie przez  Wydawnictwo Zwierciadło w związku z procedurą zadawania Pytań i udzielania odpowiedzi, o której mowa w niniejszym regulaminie, do systemu teleinformatycznego, ponosi Korzystający.

17. Wydawnictwo Zwierciadło stosuje zasady ochrony prywatności opisane w Regulaminie Świadczenia Usług Elektronicznych w Ramach Forum Zwierciadło.pl. Postanowienia w/w regulaminu dotyczące ochrony prywatności mają odpowiednie zastosowanie również w odniesieniu do procedury zadawania Pytań i udzielania odpowiedzi, o której mowa w niniejszym regulaminie.

18. W przypadku naruszenia przez Korzystającego przepisów prawa lub/i postanowień niniejszego regulaminu, Wydawnictwo Zwierciadło jest uprawnione do usuwania treści Pytania ze stron internetowych Portalu. Usunięcie treści Pytania nie wymaga uprzedniego pointowania Korzystającego.

19. Wydawnictwo Zwierciadło   zastrzega, że mogą nastąpić przerwy lub ograniczenia dostępności i korzystania z procedury zadawania Pytań w  Portalu  lub/i jego poszczególnych interaktywnych formularzy, spowodowane w szczególności:

a. koniecznością naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b. przyczynami niezależnymi od Wydawnictwa  Zwierciadło   (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

Wydawnictwo Zwierciadło nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niemożliwości zadania Pytania wynikające z przyczyn, o których mowa  w niniejszym punkcie.

20. Wydawnictwo Zwierciadło nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Wydawnictwa  Zwierciadło.

21. Wydawnictwo Zwierciadło nie ma możliwości uprzedniej weryfikacji treści otrzymywanych od Korzystających nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Korzystających za pośrednictwem sieci Internet oraz za treści Pytań.

22. Wydawnictwo Zwierciadło   nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Korzystającego, w szczególności za korzystanie przez niego z możliwości zadawania Pytań w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami regulaminu.

23. Wydawnictwo Zwierciadło   zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Internetu, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

24. Wydawnictwo Zwierciadło zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym z udostępniania użytkownikom Internetu możliwości zadawania Pytań ekspertom  na Portalu (zamknięcia usługi). O zamknięciu usługi Wydawnictwo Zwierciadło zawiadomi przez umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w Portalu.

25. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin jest prawo polskie. Spory dotyczące wykładni i stosowania niniejszego regulaminu oraz stosunków prawnych, do których niniejszy regulamin ma zastosowanie, należą do właściwości sądów polskich.

26. Wydawnictwo Zwierciadło jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na  Portalu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.