Regulamin sklepu internetowego

Regulamin 
sklepu internetowego sklep.zwierciadlo.pl

§ 1.
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego sklep.zwierciadlo.pl, dostępnego pod adresem https://sklep.zwierciadlo.pl, zwanego dalej Sklepem, w tym zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży towarów, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy użytkownik Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest ,,Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14 , 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, posiadająca NIP: 5252222636, REGON:017400479, zwana dalej Sprzedającą lub Administratorem. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze Sprzedającą za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt” Sklepu.
3. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego sklep.zwierciadlo.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Zamawiającego na produkty dostępne w Sklepie wymaga złożenia zamówienia w trybie określonym w § 2.
4. Sprzedaż produktów udostępnianych w Sklepie odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
5. Przedmiotem transakcji w Sklepie są towary uwidocznione na stronie internetowej sklep.zwierciadlo.pl w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 6.
6. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

§ 2.
Zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie na wybrane produkty, Zamawiający wskazuje na produkty dostępne w Sklepie, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”. Następnie Zamawiający powinien wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do faktury. Następnie Zamawiający w ramach formularza zamówienia wskazuje szczegóły dostawy lub zaznacza opcję odbioru osobistego, wybiera formę opłaty i potwierdza zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z dostawą i ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
2. Zamówienie może być dostarczone do Zamawiającego w zależności od jego wyboru dokonanego w trakcie składania zamówienia: na adres wskazany przez Zamawiającego lub do punktu odbioru, znajdującego się w siedzibie Sprzedającej w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zwanego dalej Punktem Odbioru.
3. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedającą o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
4. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze  – po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
b) w przypadku zamówień płatnych poprzez wpłatę na konto bankowe Sprzedającej – po rejestracji płatności na koncie Sprzedającej.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, której przedmiotem są zamówione produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedająca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedającej, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego, a zamówienie automatycznie zostaje anulowane. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedająca zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia. Jeśli zamówienie będzie realizowane częściami z powodu braku produktów zamówionych przez Zamawiającego, Zamawiający ponosi wyłącznie koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z dodatkowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego ponosi Sprzedająca. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego opisanych powyżej, w przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego, Sprzedająca ma prawo do anulowania zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedająca zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.
7. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptuje jego postanowienia.

§ 3.
Ceny towarów i płatności

1. Ceny podawane przy produktach dostępnych w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Sklepie są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Do łącznej ceny zamówienia zostanie doliczony koszt wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia towaru w wysokości wskazanej w zamówieniu. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów oraz ich dostawy, zgodnie z wybraną przez Zamawiającego formą wysyłki, jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego zamówienia.
2. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie produkty:
a) przelewem bankowym;
b) za pobraniem, gotówką przy odbiorze – należność pobiera kurier/listonosz lub pracownik Punktu Odbioru, przy czym w przypadku, gdy zamawiany produkt ma być dostarczony poza granice Polski, płatność można dokonać wyłącznie poprzez przelew bankowy.
3. W tytule przelewu Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę oraz nr zamówienia. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub w ogóle brak możliwości jego realizacji.
4. Sprzedająca po realizacji zamówienia wystawia i dostarcza Zamawiającemu dokument sprzedaży (fakturę VAT).
5. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej za zamówione produkty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia (nie dotyczy sytuacji dokonywania płatności za pobraniem) powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
6. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych produktów, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Zamawiającego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Sklepie nie stanowią inaczej.
8. O ile dane produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu produktu.
9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§ 4.
Koszty wysyłki i dostawa

1. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się w określony w zamówieniu sposób, w terminie do 7 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji, przy czym czas dostawy deklarowany przez przewoźnika na terenie Polski wynosi:
a) w przypadku Poczty Polskiej – przesyłki priorytetowej – ok. 1-2 dni robocze, zaś przesyłki ekonomicznej – ok. 3-4 dni robocze;
b) w przypadku firm kurierskich – ok. 1-2 dni robocze.
2. Zamówione produkty mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich lub innych przewoźników,  w zależności od wybranej przez Zamawiającego opcji dostępnej w Sklepie, pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy.
3. Koszt dostawy zamówionych produktów ponosi Zamawiający i są one doliczane do łącznej wartości zamówienia, przy czym obowiązują koszty wysyłki każdorazowo wskazane w Sklepie, uwzględniające taryfikatory przewoźników. W przypadku, gdy łączna wartość zamówienia przekracza kwotę 100 PLN, koszt dostawy produktów objętych takim zamówieniem na terytorium Polski jest pokrywany przez Sprzedającą.
4. Wysyłka zamówień w sklepie internetowym realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.
5. Zamówienie poza granice Polski realizowane będzie wyłącznie po indywidualnym ustaleniu kosztów wysyłki oraz opłaceniu całości zamówienia.
6. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 5.
Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiający będący konsumentem (stosownie do definicji konsumenta określonej w art. 22¹ Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., tj. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Warunkiem odstąpienia od umowy, zgodnie z pkt. 1 powyżej, jest odesłanie zamówionej rzeczy (towaru) na adres Sprzedającej wskazany w § 1 pkt. 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy. Koszty odesłania do Sprzedającej zamówionych produktów ponosi konsument.
4. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy (tj. wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedająca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającą, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towarów) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
8. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6.
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email ksiegarnia@grupazwierciadlo.pl lub listownie na adres Sprzedającej wskazany w § 1 pkt. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji produktu ponadto reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającą maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane  na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
3. Decyzja Sprzedającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7.
Dane osobowe

1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu zamówienia przez Sprzedającą w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia dokonywanego w Sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedająca. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych.
3. W przypadku jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Sprzedającą informacje handlowe.
4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 8.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Zamawiający, będący konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającą Umowy sprzedaży;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającą,
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdorazowej zmianie Sprzedająca poinformuje użytkowników Sklepu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie przez użytkownika ze stron Sklepu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone przez Sprzedającą zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu.

Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, tel.: 48 22 312 37 12, faks: 48 22 312 37 21, mail: ksiegarnia@grupazwierciadlo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY