KONKURS: Książka Kurta Shellera w zamian za przepis!

Tym razem postanowiliśmy nagradzać tych, którzy regularnie dodają przepisy w naszej zakładce DODAJ PRZEPIS – dla dwóch osób będziemy mieć co tydzień wyjątkową książkę kucharską! |Tym razem postanowiliśmy nagradzać tych, którzy regularnie dodają przepisy w naszej zakładce DODAJ PRZEPIS – dla dwóch osób będziemy mieć co tydzień wyjątkową książkę kucharską! |Tym razem postanowiliśmy nagradzać tych, którzy regularnie dodają przepisy w naszej zakładce DODAJ PRZEPIS – dla dwóch osób będziemy mieć co tydzień wyjątkową książkę kucharską! |Tym razem postanowiliśmy nagradzać tych, którzy regularnie dodają przepisy w naszej zakładce DODAJ PRZEPIS – dla dwóch osób będziemy mieć co tydzień wyjątkową książkę kucharską!
Ta wyjątkowa książka – której nie znajdziecie w ksigarniach – to „Kurt Scheller Bliżej sztuki kulinarnej” (redakcja: Monika Kucia). Mistrz sztuki kulinarnej Kurt Scheller zaprosił wybranych, znakomitych szefów kuchni pracujących w restauracjach w całej Polsce, by zaprezentowali swoje autorskie dania na kolejne sezony. Wyróżnieni szefowie mieli z kolei możliwość nagrodzić jednego ze swoich uczniów lub asystentów i przygotować z nim swoje menu. BOOK1 martell rgb Autora książki wsparła Marka Martell, producent doskonałej jakości koniaków i partner L’Art de la Cuisine Martell, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych dla młodych talentów sztuki kulinarnej w Polsce. Poprzez publikację „Kurt Scheller Bliżej sztuki kulinarnej” pragnęła pokazać inspiracje kulinarne płynące z zestawiania szlachetnych produktów, a także z więzi między mistrzem a jego uczniami, i kolejnymi pokoleniami adeptów sztuki kulinarnej. Książka co tydzień trafi do dwóch osób, które podzielą się z nami przepisem w rubryce DODAJ PRZEPIS. Wygrywają oczywiście te, które nie tylko brzmią najsmaczniej, lecz mają też piękne, estetyczne zdjęcia.

reklama

Regulamin konkursu dla użytkowników Zwierciadlo.pl

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu dla użytkowników portalu Zwierciadlo.pl, zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, zwana dalej Organizatorem. 1.2. Konkurs trwa od 13.05.2013 r. godz. 12.00 do dnia 13.06.2013r. godz. 23.59 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. ZASADY KONKURSU 2.1. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik portalu Zwierciadlo.pl 2.2. Osoba, która zamieści na stronie Zwierciadła w rubryce DODAJ PRZEPIS najciekawszą w ocenie Komisji odpowiedź na zadane zadanie konkursowe ( dowolny przepis z estetycznym zdjęciem), zostanie nagrodzona- nagradzane są dwie osoby w tygodniu 2.3. Upublicznione mogą zostać Imiona i Nazwiska zwycięzców oraz ich autorskie przepisy i zdjęcia potraw 2.4. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu odbywać się będzie w każdy piątek według poniższych zasad: 2.4.1. najciekawsze odpowiedzi zostaną wskazana przez Komisję Konkursową w składzie podanym w punkcie 5.1. niniejszego regulaminu. 2.5. Zwycięzcę powiadomimy drogą mailową. 2.6. W dniu ogłoszenia wyników konkursu Osoba Upoważniona przez Organizatora wyśle do nagrodzonych e-mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia dwóch nagród, tj.: – imienia i nazwiska – dokładnego adresu – numeru telefonu 2.6.1. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody. 2.7. NAGRODY Książki kucharskie „Kurt Scheller Bliżej sztuki kulinarnej”3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 4. ODBIÓR NAGRODY 4.1. Nagroda rzeczowe będą przesłane drogą pocztową lub kurierem. 4.1.1. Podczas odbioru przesyłki, odbiorca jest proszony o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki jedynie otwarcie jej w obecności dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej lub odpowiedniej firmy kurierskiej. 4.2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. 4.4. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej w ciągu miesiąca od opublikowania wyników konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody prawidłowo przesłanej przez Organizatora na podany adres przez laureata prawo do nagrody przepada. 4.5. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 4.6. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj. Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów organizatora konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator informuje iż Imię i Nazwisko zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.zwierciadlo.pl) w ramach rozwiązania konkursu. 5. KOMISJA 5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w składzie: Monika Stachura, Agnieszka Kozak. 5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu. 6. REKLAMACJE 6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w Warszawie (00-324), przy ul Karowej 31 a w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. 6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę konkursu, jak również dokładny opis reklamacji. 6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna. 6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego na reklamacji. 6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 6.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zwierciadlo.pl. 7.2. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.