Regulamin portalu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH PORTALU ZWIERCIADLO.PL

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez spółkę Wydawnictwo ZWIERCIADŁO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000067108 (dalej: „Administrator”) usług elektronicznych w ramach Portalu internetowego udostępnionego publicznie pod adresem domenowym www.zwierciadlo.pl (dalej: „Portal”).

1. Usługi
Usługi elektroniczne w ramach Portalu polegają na umożliwieniu użytkownikom Portalu:
a)    publicznego udostępnienia swych opinii, komentarzy, materiałów (w tym zdjęć), odpowiedzi (dalej: „Posty” lub „Post”) w ramach prowadzonych w Portalu dyskusji i blogów utworzonych przez Administratora lub przez zarejestrowanych użytkowników Portalu, jak również w ramach Profilu użytkownika (w tym także w formie blogu).. Usługi dostępne dla zarejestrowanych użytkowników obejmują ponadto możliwość edycji i kasowania Postów oraz utworzenie stałego oznaczenia każdego Postu zamieszczonego w Portalu, a także inicjowanie nowych dyskusji przez co należy rozumieć zamieszczanie w Portalu nowych tematów dyskusji. Stałym oznaczeniem Postów może być nazwa identyfikująca zarejestrowanego użytkownika, z zastrzeżeniem, iż stałe oznaczenie nie może być określeniem wulgarnym, komercyjnym, w szczególności nazwą/firmą przedsiębiorstwa, oznaczeniem marki, usługi, towaru lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości użytkownika i źródła pochodzenia treści;
b)    utworzenia, modyfikowania i wprowadzania treści i materiałów, w tym blogów do profilu użytkownika (dalej „Profil” lub „Profile”), stanowiącego specjalnie wydzielone dla użytkownika miejsce w domenie www.zwierciadlo.pl

2. Dostęp
Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu może korzystać z Portalu poprzez zamieszczanie Postów jako gość lub użytkownik zarejestrowany, z zastrzeżeniem przestrzegania treści Regulaminu, w tym zakazów, oraz zasady, że nowe dyskusje mogą być inicjowane tylko przez użytkowników zarejestrowanych.

3. Rejestracja
Rejestracji użytkownika w Portalu można dokonać pod adresem www.zwierciadlo.pl. Użytkownik dokonujący rejestracji w Portalu nadaje sobie nazwę identyfikującą oraz wybiera hasło dostępu. Nazwa identyfikująca użytkownika nie może być określeniem wulgarnym, komercyjnym, w szczególności  nazwą/firmą przedsiębiorstwa, oznaczeniem marki, usługi, towaru lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości użytkownika.

4. Treści Postów
1. Każdy z użytkowników Portalu ma prawo do swobodnej wypowiedzi z zastrzeżeniem zakazów wskazanych dalej oraz określonych w Regulaminie uprawnień Dostawcy, stanowiących wyjątek od zasady nieingerowania przez Dostawcę w treść Postów oraz przebieg poszczególnych dyskusji w ramach Portalu.
2. Treściami zakazanymi są:
a. treści wulgarne i obraźliwe oraz inne mogące naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
b. treści naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne, a także propagujące piractwo intelektualne, w tym mogące stanowić podżeganie do naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych lub mogące stanowić pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych;
c. treści nawołujące do przemocy i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w szczególności ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie, status społeczny lub zawodowy lub orientację seksualną;
d. treści propagujące pornografię;
e. treści reklamowe (zwłaszcza odnoszące się do towarów i usług, których reklama jest niedozwolona, n.p. gier losowych, środków farmaceutycznych wydawanych na receptę, napojów alkoholowych) oraz stanowiące niezamówioną informację handlową;
f. treści wprowadzające w błąd, w tym mogące wprowadzić w błąd co do tożsamości autora Postu lub źródła pochodzenia informacji zawartej w Poście;
g. inne treści sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego;
h. adresy domenowe (tzw. linki) przekierowujące do treści wskazanych w pkt. a-g wyżej.
3. Niedozwolone jest ponadto seryjne zamieszczanie Postów tej samej treści oraz zamieszczanie Postów bez treści, w tym seryjne zamieszczanie „pustych” Postów.
4. Ustęp 2 i 3 znajduje zastosowanie w stosunku do inicjowania w Portalu nowych dyskusji.
5. Treść Postu może być  ograniczona do liczby znaków określonej przez Administratora.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści w ramach Postów oraz tematów (tytułów) dyskusji, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tych treści jako porady, sugestii lub oferty. Inne zasady odpowiedzialności określa punkt 9 Regulaminu.
7. Przez zamieszczenie Postu użytkownik udziela zezwolenia na rozpowszechnienie Postu oraz materiałów w nim zawartych w ramach sieci teleinformatycznej, udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać w czasie i miejscu przez siebie wybranym oraz zwielokrotnienie w postaci cyfrowej w zakresie potrzebnym do funkcjonowania Portalu oraz rozpowszechnienia Postu w sposób podany wyżej.

5. Uprawnienia Administratora
1. Administrator może moderować Posty, przez co należy rozumieć uprawnienie do nieudostępnienia publicznego Postu wysłanego przez użytkownika, jeśli treść Postu jest sprzeczna z Regulaminem, w szczególności narusza pkt 4, ust. 2 i ust. 3 Regulaminu.
2. W wypadku naruszenia treści Regulaminu , w szczególności pkt. 4, ust. 2 i ust. 3, Administrator może usunąć Post i zamieścić w Portalu informację o przyczynie usunięcia Postu, w tym podać nazwę identyfikującą użytkownika, którego Post został usunięty.
3. Użytkownika, który ponownie zamieści Post naruszający Regulamin, w szczególności pkt. 4, ust. 2 i ust. 3, może zostać usunięty z bazy zarejestrowanych użytkowników. Użytkownik może zostać usunięty przez Administratora już po pierwszym zamieszczeniu Postu naruszającego Regulamin, w szczególności w sytuacji kiedy zamieszczony Post narusza w sposób rażący pkt. 4 ust. 2 Regulaminu.
4. Administrator zastrzega, iż w przypadku, gdy Post kwalifikujący się do usunięcia i usunięty na podstawie ust. 2 wyżej, jest Postem inicjującym dyskusję, wraz z usunięciem tego Postu, usunięciu podlega cała dyskusja obejmująca wszystkie Posty w ramach tej dyskusji, włącznie z Postami niekwalifikującymi się do usunięcia.
5. Administrator przysługuje prawo cytowania Postu lub fragmentu treści zawartej w Poście w ramach artykułów publicznie udostępnianych w portalu www.zwierciadlo.pl lub publikowanych w ramach czasopisma Zwierciadło. W wypadku przekroczenia granicy cytatu, wraz z zamieszczeniem Postu, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z treści Postu w zakresie zwielokrotnienia, w tym poprzez wprowadzenia treści do pamięci komputera oraz rozpowszechnianie treści w dowolny sposób, w szczególności poprzez publiczne udostępnienie w Internecie, publikację w prasie oraz nadanie w radiu lub telewizji – także w celu reklamy Portalu lub Administratora i jego działalności.

6. Dane osobowe i prywatność
1. Administrator, jako administrator danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Portalu, dba o bezpieczeństwo danych przekazanych przez użytkowników w ramach rejestracji w Portalu i korzystania z Portalu, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Administratora została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu rejestracji zbioru danych osobowych.
2. Informacje zawarte w logach systemowych w ramach Portalu zawierają różne dane, w tym adres IP użytkownika. Dostawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niżej. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora lub osób trzecich, próby włamania lub innego działania na szkodę Administratora lub osoby trzeciej.
3. Niektóre obszary i funkcje Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
4. Działaniem niesprzecznym z treścią pkt. 6 ust 1-3 Regulaminu jest gromadzenie i przetwarzanie ww. danych  w celu oceny jakościowo-ilościowej Portalu, w tym jego poszczególnych funkcji oraz treści zamieszczanych w Postach.

7. Przerwy w świadczeniu usług

Dostawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług w ramach Portalu, w szczególności z powodu awarii technicznych, w tym zarówno zaistniałych z winy Administratora, jak i bez winy Administratora, jak i w wypadku dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Portalu.

8. Reklamacje i zgłoszenia naruszenia Regulaminu

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub działań Administratora, w tym usunięcia Postu lub zablokowania użytkownika, jak i zgłoszenia o naruszeniu Regulaminu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres:portal@zwierciadlo.pl lub listownie na adres: ul. Postępu 14, 02-676  Warszawa.
2. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. Zgłoszenia naruszenia Regulaminu są rozpatrywane przez Administratora bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia.

9. Odpowiedzialność
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych użytkowników.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników z  usług w ramach Portalu, wynikającą z dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Portalu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste lub dobra osobiste. Użytkownik ponosi odpowiedzialność – na przewidzianych przez prawo zasadach – za naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią Postów oraz materiałami zamieszczonymi w Postach.
4. Użytkownikowi nie wolno udostępniać indywidualnego oznaczenia i hasła uprawniającego do korzystania z Portalu i Profilu osobom trzecim. Korzystający ponosi odpowiedzialność za działania innych osób wykonywane z wykorzystaniem jego indywidualnego oznaczenia i hasła

10.    Postanowienie szczególne dotyczące Profili
1.    Do świadczenia usług odnoszących się do Profili mają zastosowanie postanowienia pkt 2-10 Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt 10.
2.    Administrator udostępnia użytkownikowi miejsce na serwerze w domenie www.zwierciadlo.pl, które użytkownik może wykorzystać na umieszczenie tam materiałów i treści stworzonych przez użytkownika przy wykorzystaniu narzędzi, o których mowa w ust. 3 niniejszego punktu.
3.    Na warunkach podanych poniżej Administrator udostępnia użytkownikowi narzędzia informatyczne umożliwiające tworzenie własnych materiałów i treści w domenie www.zwierciadloportal.pl. Funkcjonalność tychże narzędzi jest opisana na stronie www.zwierciadloportal.pl. Użytkownika oświadcza, że funkcjonalność ta jest mu znana i nie zgłasza z tego tytułu zastrzeżeń.
4.    Administrator udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji, bez prawa sublicencji, na korzystanie z narządzi informatycznych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w zakresie następujących pól eksploatacji: zwielokrotnianie techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera oraz stosowanie, z zastrzeżeniem, że korzystanie przez użytkownika z w/w narzędzi informatycznych jest dozwolone wyłącznie w związku z tworzeniem i udostępnieniem materiałów i treści za pośrednictwem Profilu. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać narzędzi informatycznych, o których mowa w pkt 3, off-line, ani za pośrednictwem innych domen niż www.zwierciadloportal.pl, ani zwielokrotniać narzędzi w tychże celach. Użytkownikowi nie wolno również rozpowszechniać oprogramowania udostępnionego przez Administratora w ramach świadczonych usług. Dekompilacja kodu narzędzi oraz wykonywanie trwałych kopii nie są dozwolone (poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa). Z chwilą naruszenia przez użytkownika postanowień ust. 3-4 niniejszego pkt., w szczególności podjęcia działań wykraczających poza zakres udzielonej licencji, licencja wygasa.
5.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie prowadzi weryfikacji materiałów przed ich umieszczeniem w Profilu i nie kontroluje materiałów umieszczanych przez użytkownika w Profilu. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów prawa lub praw podmiotowych osób trzecich w związku z umieszczeniem materiałów w Profilu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest sprawdzenie czy umieszczenie określonego materiału w Profilu jest zgodne z prawem, w szczególności – czy nie narusza praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, przepisów o ochronie informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czy materiał umieszczany w Profilu nie zawiera treści, których rozpowszechnianie jest zabronione (np. propagujących ideologię nazistowską).
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez umieszczenie jakiegokolwiek materiału w swoim Profilu dokonuje jego rozpowszechnienia wobec innych użytkowników Portalu w sieci teleinformatycznej w taki sposób, aby każdy z użytkowników Portalu mógł się z nim zapoznać w czasie i miejscu przez siebie wybranym i wyraża na takie rozpowszechnienie zgodę. Powyższe dotyczy w szczególności zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku użytkownika utrwalonego na fotografiach zamieszczonych w Profilu oraz utworów literackich, plastycznych, fotograficznych i audiowizualnych zamieszczonych w blogach użytkownika.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że pewne dane umieszczone w Profilu (podane przez użytkownika imię i nazwisko oraz zdjęcie) będą udostępnione na liście użytkowników Portalu.
8. Użytkownik wyraża zgodę na to przesyłanie przez Administratora informacji związanych z podanymi przez Użytkownika w Profilu tagami.

11.    Wypowiedzenie umowy

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z usług, których dotyczy Regulamin, przez likwidację swojego Profilu.

12.    Odesłanie
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin obowiązuje od chwili publicznego udostępnienia w portalu www.zwierciadlo.pl.

14. Zmiany Regulaminu

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Dostawca powiadomi uczestników Portalu poprzez publiczne udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego wprowadzone zmiany.