REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH PORTALU ZWIERCIADLO.PL

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez spółkę Wydawnictwo ZWIERCIADŁO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000067108, NIP 5252222636, REGON 0174004790, kapitał zakładowy w wysokości 4.844.00 zł, (dalej „Administrator”) usług elektronicznych w ramach portalu internetowego udostępnionego publicznie pod adresem domenowym www.zwierciadlo.pl (dalej „Portal”).

 1. Usługi

Usługi elektroniczne w ramach Portalu polegają na umożliwieniu użytkownikom Portalu:

 • a) publicznego udostępnienia swych opinii, komentarzy, materiałów (w tym zdjęć), odpowiedzi (dalej „Posty” lub „Post”) w ramach prowadzonych w Portalu dyskusji i blogów utworzonych przez Administratora lub przez zarejestrowanych użytkowników Portalu, jak również w ramach Profilu użytkownika (w tym także w formie blogu). Usługi dostępne dla zarejestrowanych użytkowników obejmują ponadto możliwość edycji i kasowania Postów oraz utworzenie stałego oznaczenia każdego Postu zamieszczonego w Portalu, a także inicjowanie nowych dyskusji przez co należy rozumieć zamieszczanie w Portalu nowych tematów dyskusji. Stałym oznaczeniem Postów może być nazwa identyfikująca zarejestrowanego użytkownika, z zastrzeżeniem, iż stałe oznaczenie nie może być określeniem wulgarnym, komercyjnym, w szczególności nazwą/firmą przedsiębiorstwa, oznaczeniem marki, usługi, towaru lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości użytkownika i źródła pochodzenia treści;
 • b) utworzenia, modyfikowania i wprowadzania treści i materiałów, w tym blogów do profilu użytkownika (dalej „Profil” lub „Profile”), stanowiącego specjalnie wydzielone dla użytkownika miejsce w domenie zwierciadlo.pl, o ile w danym czasie Administrator świadczy taką usługę dotyczącą Profili.
 1. Dostęp

Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu może korzystać z Portalu poprzez zamieszczanie Postów jako gość lub użytkownik zarejestrowany, z zastrzeżeniem przestrzegania treści Regulaminu, w tym zakazów oraz zasady, że nowe dyskusje mogą być inicjowane tylko przez użytkowników zarejestrowanych.

 1. Rejestracja

Rejestracji użytkownika w Portalu można dokonać pod adresem www.zwierciadlo.pl. Wraz
z rejestracją w Portalu użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
i akceptację jego postanowień. Użytkownik dokonujący rejestracji w Portalu nadaje sobie nazwę identyfikującą oraz wybiera hasło dostępu. Nazwa identyfikująca użytkownika nie może być określeniem wulgarnym, komercyjnym, w szczególności nazwą/firmą przedsiębiorstwa, oznaczeniem marki, usługi, towaru lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości użytkownika.

 1. Treści Postów
 1. Każdy z użytkowników Portalu ma prawo do swobodnej wypowiedzi z zastrzeżeniem zakazów wskazanych poniżej.
 2. Treściami zakazanymi są:
 • a) treści wulgarne i obraźliwe oraz inne mogące naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
 • b) treści naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne, a także propagujące naruszanie tych praw, w tym mogące stanowić podżeganie lub pomocnictwo do naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych;
 • c) treści nawołujące do przemocy i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu,
  w szczególności ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie, status społeczny lub zawodowy lub orientację seksualną;
 • d) treści propagujące pornografię;
 • e) treści reklamowe (zwłaszcza odnoszące się do towarów i usług, których reklama jest niedozwolona, np. gier losowych, środków farmaceutycznych wydawanych na receptę, napojów alkoholowych) oraz stanowiące niezamówioną informację handlową;
 • f) treści wprowadzające w błąd, w tym mogące wprowadzić w błąd co do tożsamości autora Postu lub źródła pochodzenia informacji zawartej w Poście;
 • g) inne treści sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego;
 • h) adresy domenowe (tzw. linki) przekierowujące do treści wskazanych w pkt. a-g powyżej.
 1. Niedozwolone jest ponadto seryjne zamieszczanie Postów tej samej treści oraz zamieszczanie Postów bez treści, w tym seryjne zamieszczanie „pustych” Postów.
 2. Ustęp 2 i 3 znajduje zastosowanie w stosunku do inicjowania w Portalu nowych dyskusji.
 3. Treść Postu może być ograniczona do liczby znaków określonej przez Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszone w Postach oraz tematy (tytuły) dyskusji, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tych treści jako z porad, sugestii lub ofert. Pozostałe zasady odpowiedzialności określa punkt 9 Regulaminu.
 5. Przez zamieszczenie Postu użytkownik udziela zezwolenia na rozpowszechnienie Postu oraz materiałów w nim zawartych w ramach sieci teleinformatycznej, usunięcie i zmianę treści Postu, a także udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać w czasie i miejscu przez siebie wybranym oraz zwielokrotnienie w postaci cyfrowej w zakresie potrzebnym do funkcjonowania Portalu.
 1. Uprawnienia Administratora
  1. Administrator może moderować Posty, przez co należy rozumieć uprawnienie do nieudostępnienia publicznego Postu wysłanego przez użytkownika, jeśli treść Postu jest sprzeczna z prawem lub Regulaminem, w szczególności narusza pkt 4 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu.
  2. W wypadku naruszenia treści Regulaminu, w szczególności pkt. 4 ust. 2 i ust. 3, Administrator może usunąć Post i zamieścić w Portalu informację o przyczynie usunięcia Postu, w tym podać nazwę identyfikującą użytkownika, którego Post został usunięty.
  3. Użytkownik, który ponownie zamieści Post naruszający Regulamin, w szczególności pkt. 4 ust. 2 i ust. 3, może zostać usunięty z bazy zarejestrowanych użytkowników i pozbawiony możliwości kolejnej rejestracji w Portalu. Użytkownik może zostać usunięty przez Administratora już po pierwszym zamieszczeniu Postu naruszającego prawo lub Regulamin, w szczególności w sytuacji kiedy zamieszczony Post narusza w sposób rażący pkt. 4 ust. 2 Regulaminu.
  4. Administrator zastrzega, iż w przypadku, gdy Post kwalifikujący się do usunięcia i usunięty na podstawie ust. 2 wyżej, jest Postem inicjującym dyskusję, wraz z usunięciem tego Postu, usunięciu podlega cała dyskusja obejmująca wszystkie Posty w ramach tej dyskusji, włącznie z Postami niekwalifikującymi się do usunięcia.
  5. Administrator przysługuje prawo cytowania Postu lub fragmentu treści zawartej w Poście w ramach artykułów publicznie udostępnianych w portalu zwierciadlo.pl lub publikowanych w ramach czasopisma Zwierciadło bądź Sens. W przypadku przekroczenia granicy cytatu, wraz z zamieszczeniem Postu, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z treści Postu w zakresie zwielokrotniania, w tym poprzez wprowadzenia treści do pamięci komputera oraz rozpowszechnianie treści w dowolny sposób, w szczególności poprzez publiczne udostępnienie w Internecie, publikację w prasie oraz nadanie w radiu lub telewizji – także w celu reklamy Portalu lub Administratora i jego działalności.
 1. Dane osobowe i prywatność
 1. Wydawnictwo ZWIERCIADŁO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Widok 8 w Warszawie jest Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu (gości i zarejestrowanych użytkowników).
 2. Dane osobowe użytkowników Portalu pozyskane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).
 3. Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:
 • a) podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. konieczność przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • b) podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu w celu wykrywanie botów i nadużyć oraz wykonywania pomiarów statystyczne i udoskonalenia usług oraz w niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Administratora do potrzeb użytkowników Portalu, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji;
 • c) przetwarzanie danych osobowych użytkowników Portalu następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Portalu;
 • d) użytkownikom portalu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • e) odbiorcami danych osobowych użytkowników Portalu będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora (m.in. dostawcy usług IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • f) dane osobowe użytkowników Portalu będą przechowywane na czas korzystania przez nich z usług Portalu oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów;
 • g) użytkownicy Portalu mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z usług Portalu.
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z tym przetwarzaniem. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Daniel Wieszczycki, Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, portal@grupazwierciadlo.pl.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych w ramach Portalu zawierają dane, takie jak adres IP użytkownika. Niektóre obszary i funkcje Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Zasady dotyczące przetwarzania danych tego rodzaju określa szczegółowo Polityka Prywatności Administratora.
 1. Przerwy w świadczeniu usług

Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług w ramach Portalu, w szczególności z powodu awarii technicznych, w tym zarówno zaistniałych z winy Administratora, jak i bez winy Administratora, jak i w wypadku dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Portalu.

 1. Reklamacje i zgłoszenia naruszenia Regulaminu
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub działań Administratora, w tym usunięcia Postu lub zablokowania użytkownika, jak i zgłoszenia o naruszeniu prawa lub Regulaminu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: portal@zwierciadlo.pl lub listownie na adres: Wydawnictwo Zwierciadło, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa.
 2. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Zgłoszenia naruszenia Regulaminu są rozpatrywane przez Administratora bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia.
 1. Odpowiedzialność
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników z usług w ramach Portalu, wynikającą z dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste lub dobra osobiste. Użytkownik ponosi odpowiedzialność – na przewidzianych przez prawo zasadach – za naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią Postów oraz materiałami zamieszczonymi w Postach.
 4. Użytkownikowi nie wolno udostępniać indywidualnego oznaczenia i hasła uprawniającego do korzystania z Portalu i Profilu osobom trzecim. Korzystający ponosi odpowiedzialność za działania innych osób wykonywane z wykorzystaniem jego indywidualnego oznaczenia i hasła.
 1. Postanowienie szczególne dotyczące Profili
 1. O ile Administrator świadczy usługi dotyczące Profili i udostępnia użytkownikowi miejsce na serwerze w domenie zwierciadlo.pl oraz narzędzia informatyczne umożliwiające tworzenie własnych materiałów i treści w domenie www.zwierciadlo.pl, to zastosowanie mają postanowienia pkt 2-10 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt 10.
 2. Administrator udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji, bez prawa sublicencji, na korzystanie z narzędzi informatycznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie następujących pól eksploatacji: zwielokrotnianie techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera oraz stosowanie, z zastrzeżeniem, że korzystanie przez użytkownika z w/w narzędzi informatycznych jest dozwolone wyłącznie w związku z tworzeniem i udostępnieniem materiałów i treści za pośrednictwem Profilu. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać narzędzi informatycznych, o których mowa w pkt 1 offline, ani za pośrednictwem innych domen niż www.zwierciadlo.pl, ani zwielokrotniać narzędzi w tychże celach. Użytkownikowi nie wolno również rozpowszechniać oprogramowania udostępnionego przez Administratora w ramach świadczonych usług. Dekompilacja kodu narzędzi oraz wykonywanie trwałych kopii nie są dozwolone (poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa). Z chwilą naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego punktu, w szczególności podjęcia działań wykraczających poza zakres udzielonej licencji, licencja wygasa.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie prowadzi weryfikacji materiałów przed ich umieszczeniem w Profilu i nie kontroluje materiałów umieszczanych przez użytkownika w Profilu. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów prawa lub praw podmiotowych osób trzecich w związku z umieszczeniem materiałów w Profilu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest sprawdzenie czy umieszczenie określonego materiału w Profilu jest zgodne z prawem, w szczególności – czy nie narusza praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, przepisów o ochronie informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czy materiał umieszczany w Profilu nie zawiera treści, których rozpowszechnianie jest zabronione (np. propagujących ideologię nazistowską).
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez umieszczenie jakiegokolwiek materiału w swoim Profilu dokonuje jego rozpowszechnienia wobec innych użytkowników Portalu w sieci teleinformatycznej w taki sposób, aby każdy z użytkowników Portalu mógł się z nim zapoznać w czasie i miejscu przez siebie wybranym i wyraża na takie rozpowszechnienie zgodę. Powyższe dotyczy w szczególności zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku użytkownika utrwalonego na fotografiach zamieszczonych w Profilu oraz utworów literackich, plastycznych, fotograficznych i audiowizualnych zamieszczonych w blogach użytkownika.
 5. Upublicznienie przez Użytkownika danych umieszczonych w Profilu, udostępnionych następnie na liście użytkowników Portalu ma charakter dobrowolny. Umieszczenie przez Użytkownika takich danych w Profilu oznacza zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora poprzez udostępnienie danych na liście użytkowników Portalu. Użytkownikowi przysługują prawa określone w pkt 6 Regulaminu.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na to przesyłanie przez Administratora informacji związanych z podanymi przez Użytkownika w Profilu tagami.
 1. Wypowiedzenie umowy

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z usług, których dotyczy Regulamin, przez likwidację swojego Profilu.

 1. Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 1. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin obowiązuje od chwili publicznego udostępnienia w portalu

 1. Zmiany Regulaminu

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi uczestników Portalu poprzez publiczne udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego wprowadzone zmiany.