fbpx

REGULAMIN Akcji zniżkowej „Zwierciadło” i Costa Coffee

Pobierz Regulamin Akcji zniżkowej „Zwierciadło” i Costa Coffee – plik PDF

Regulamin

Treść regulaminu:

REGULAMIN Akcji zniżkowej „Zwierciadło” i Costa Coffee

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI
1.1. Organizatorem akcji jest „Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie 02- 676, ul. Postępu 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, zwane dalej
Organizatorem.
1.2. Akcja odbywać się będzie w dniach 7.06 – 04.07.2018 na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Akcja dotyczy tylko drukowanej wersji Zwierciadła 7/2018
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych oraz osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności
prawnych (w zakresie uprawniającym je do zaciągania zobowiązań na podstawie
stosownych przepisów prawa), która w dniach 7.06 – 04.07. 2018 zgłosi się do
kawiarni Costa Coffee z kuponem rabatowym Costa Coffee z miesięcznika Zwierciadło
Nr 7/2018, który upoważnia do zakupu ze zniżką, na warunkach określonych na
kuponie i w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej www.zwierciadlo.pl.
3. ZASADY AKCJI
3.1 W miesięczniku Zwierciadło numer 7/2018 (pierwszy dzień sprzedaży:
07.06.2018) zostanie ogłoszona „Akcja Zwierciadło i Costa Coffee ” oraz będzie
opublikowany kupon, upoważniający jego okaziciela do zakupu kawy Frostino lub
Latte z lodami wskazanych na kuponie ze wskazanym rabatem. Kupon uprawnia do
jednorazowego zakupu w okresie trwania Akcji, który będzie weryfikowany poprzez
skreślenie go markerem przez sprzedawcę po dokonaniu zakupu w kawiarni lub po
zarekwirowaniu kuponu przez sprzedawcę.
3.2 Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy zgłosić się do wybranego miejsca
objętego promocją, z kuponem uprawniającym do otrzymania rabatu. Przy zakupie
należy okazać kupon.
3.3 Kupon Costa Coffee uprawnia jego okaziciela do otrzymania 30% rabatu na kawę
Frostino lub Latte z lodami . Rabat nie łączy się z innymi rabatami .
3.4 Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne produkty lub
usługi.
3.5 Pracownik kawiarni biorącej udział w Akcji uprawniony jest do odmówienia
przyjęcia kuponu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co
do autentyczności i/lub legalności pochodzenia.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji powinny być zgłaszane pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@grupazwierciadlo.pl z tytułem maila „kupony” lub
listownie na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres
(listowny lub elektroniczny) lub telefon kontaktowy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane
przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane w takiej
samej formie jak nadana przez zgłaszającego reklamację na jego adres wskazany w
reklamacji.
4.2. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza
prawa Użytkownika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
4.3. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie
www.zwierciadlo.pl
4.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

?>