Miasto). Masa. Maszyna. Fotodizajn 2. – Galeia Asymetria