1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Materiał partnera
  4. >
  5. REGULAMIN Akcji zniżkowej „Zwierciadło” i Costa Coffee

REGULAMIN Akcji zniżkowej „Zwierciadło” i Costa Coffee

Pobierz Regulamin Akcji zniżkowej „Zwierciadło” i Costa Coffee - plik PDF

Regulamin

Treść regulaminu:

REGULAMIN Akcji zniżkowej „Zwierciadło” i Costa Coffee

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI 1.1. Organizatorem akcji jest „Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02- 676, ul. Postępu 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, zwane dalej Organizatorem. 1.2. Akcja odbywać się będzie w dniach 7.06 - 04.07.2018 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1.3 Akcja dotyczy tylko drukowanej wersji Zwierciadła 7/2018 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w zakresie uprawniającym je do zaciągania zobowiązań na podstawie stosownych przepisów prawa), która w dniach 7.06 - 04.07. 2018 zgłosi się do kawiarni Costa Coffee z kuponem rabatowym Costa Coffee z miesięcznika Zwierciadło Nr 7/2018, który upoważnia do zakupu ze zniżką, na warunkach określonych na kuponie i w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej www.zwierciadlo.pl. 3. ZASADY AKCJI 3.1 W miesięczniku Zwierciadło numer 7/2018 (pierwszy dzień sprzedaży: 07.06.2018) zostanie ogłoszona „Akcja Zwierciadło i Costa Coffee ” oraz będzie opublikowany kupon, upoważniający jego okaziciela do zakupu kawy Frostino lub Latte z lodami wskazanych na kuponie ze wskazanym rabatem. Kupon uprawnia do jednorazowego zakupu w okresie trwania Akcji, który będzie weryfikowany poprzez skreślenie go markerem przez sprzedawcę po dokonaniu zakupu w kawiarni lub po zarekwirowaniu kuponu przez sprzedawcę. 3.2 Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy zgłosić się do wybranego miejsca objętego promocją, z kuponem uprawniającym do otrzymania rabatu. Przy zakupie należy okazać kupon. 3.3 Kupon Costa Coffee uprawnia jego okaziciela do otrzymania 30% rabatu na kawę Frostino lub Latte z lodami . Rabat nie łączy się z innymi rabatami . 3.4 Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne produkty lub usługi. 3.5 Pracownik kawiarni biorącej udział w Akcji uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i/lub legalności pochodzenia. 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@grupazwierciadlo.pl z tytułem maila „kupony” lub listownie na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres (listowny lub elektroniczny) lub telefon kontaktowy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane w takiej samej formie jak nadana przez zgłaszającego reklamację na jego adres wskazany w reklamacji. 4.2. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 4.3. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.zwierciadlo.pl 4.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze