Terapia Gestalt (2).Techniki pracy terapeutycznej

Techniki pracy terapeutycznej
123rf.com

Podstawowym zadaniem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości, zwiększenie elastyczności, zdolności do rozpoznawania swoich własnych potrzeb, przyjmowania tego co naprawdę służy oraz odrzucania tego co dobre nie jest; zamiana tego co „muszę…, powinnam…, trzeba…, wypada…, wszyscy i zawsze tak robią…” w „CHCĘ i NIE CHCĘ”. Celem jest osiągnięcie równowagi ciała i umysłu oraz spójności w obszarze myśli, uczuć i zachowań.

Na czym polega terapia Gestalt i do kogo jest kierowana? Czytaj tutaj

Brak samoświadomości utrudnia doświadczanie siebie w teraźniejszości i powoduje zawieszenie pomiędzy trudnymi zazwyczaj wspomnieniami z przeszłości i budzącymi obawy wyobrażeniami i wizjami na temat przyszłości.

Klient trafia często do gabinetu w stanie kryzysu egzystencjalnego, w poczuciu braku sensu dotychczasowych działań, braku satysfakcji, wrażeniu frustracji, braku spełnienia. Podczas spotkania terapeuta Gestalt towarzyszy Klientowi i zachęca go do skierowania swojej uwagi na „tu i teraz”, pomaga w identyfikowaniu i nazywaniu emocji, myśli, fantazji i wynikających z nich działań.

Terapeuta zachęca Klienta poprzez tzw. dialog egzystencjalny do podejmowania decyzji, dokonywania wyborów i jednocześnie czuwa, by były to działania autonomiczne, a nie pod wpływem nacisku czy przymusu. Gestaltysta stwarza okazje do poszukiwań, eksperymentów, w których Klient sam sprawdza, co jest dla niego odpowiednie, a co nie.

Podstawowym założeniem pracy w terapii Gestalt jest idea, że organizm sam wie, co jest dla niego najlepsze, i dąży do samoregulacji, a wszystkie niedostatki, zaburzenia i przeszkody obniżają efektywność tego procesu.

Główną formą pomocy terapeutycznej w nurcie Gestalt jest praca indywidualna lub praca indywidualna na tle grupy, której liczebność wynosi mniej więcej 10 osób. Dodatkową korzyścią pracy w grupie jest możliwość uzyskania informacji zwrotnej. Polega ona na wypowiadaniu przez pozostałych uczestników swoich przeżyć czy myśli, których doświadczali podczas sesji. Często indywidualne spotkanie jednego uczestnika uruchamia proces uświadamiania u kolejnej osoby i stymuluje ją do podjęcia własnego tematu.

Techniki pracy są nieograniczone i są raczej zbiorem wspólnych pomysłów terapeuty i klienta. Zależą od twórczości i kreatywności, stopnia gotowości, etapu terapii.

Najbardziej popularne techniki w terapii Gestalt to:

  • Zasada „teraz”. Przenoszenie opowieści o problemie czy sprawie z przeszłości do teraźniejszości. Klient zachęcany jest do opowiadania w czasie teraźniejszym i dopytywany o to, co teraz, w danej chwili czuje, co myśli, co ma ochotę zrobić „tu i teraz” w aktualnej sytuacji. Zapraszany jest do przekształcenia myśli i słów w działanie.