fbpx

Wygraj niezwykłe doświadczenie!

Wygraj niezwykłe doświadczenie!

Podziel się z nami przepisem i wygraj niezwykłe spotkanie w Hotelu Westin ze zdrowym jedzeniem w tle! |Podziel się z nami przepisem i wygraj niezwykłe spotkanie w Hotelu Westin ze zdrowym jedzeniem w tle!

Skandynawsko – Polska Izba Gospodarcza oraz Hotel Westin Warsaw organizują spotkanie poświęcone harmonijnemu życiu, które odbędzie się w Apartamencie Prezydenckim hotelu Westin.

Tematem przewodnim będzie równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, a wskazówek w tym zakresie udzieli Halina Piasecka, doświadczony coach z firmy Piasecka & Żylewicz. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Lidia Głowacka – Michejda, partner zarządzający SAM Headhunting. Celem spotkania jest pokazanie dobrych skandynawskich modeli życia i próba przeniesienia je na polskie warunki. Po części merytorycznej szefowie kuchni hotelu The Westin Warsaw zadbają o pokarm dla ciała, serwując zdrowe przekąski przygotowane zgodnie z filozofią SuperFoodsRx. Popołudnie w Apartamencie Prezydenckim hotelu Westin to pierwsze spotkanie z cyklu SPCC Businesswomen Network organizowane przez Skandynawsko – Polską Izbę – Gospodarczą. Spotkanie odbędzie się we wtorek 7 maja br., The Westin Warsaw Hotel, Al. Jana Pawła II 21. Mamy dla naszych czytelniczek 2 zaproszenia na to niezwykłe wydarzenie: tradycyjnie, żeby je zdobyć, trzeba się z nami podzielić przepisem i zdjęciem w zakładce DODAJ PRZEPIS, tym razem – zdrowym daniem (idealnie, żeby wykorzystywało SuperFoodsRx, jak dania w Westinie!) które można zabrać ze sobą w maju na piknik! Na Wasze odpowiedzi czekamy do poniedziałku, 6 maja, do godziny 12:00!

Regulamin konkursu dla użytkowników Zwierciadlo.pl

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu dla użytkowników portalu Zwierciadlo.pl, zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, zwana dalej Organizatorem. 1.2. Konkurs trwa od 30.04.2013 r. godz. 12.00 do dnia 06.05.2013r. godz. 11.59 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. ZASADY KONKURSU 2.1. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik portalu Zwierciadlo.pl 2.2. Dwie osoby, które zamieszczą na stronie Zwierciadła w rubryce DODAJ PRZEPIS najciekawszą w ocenie Komisji odpowiedź na zadane zadanie konkursowe ( zdrowy przepis na piknik + zdjęcie), zostaną nagrodzone 2.3. Upublicznione mogą zostać Imiona i Nazwiska zwycięzców oraz ich autorskie przepisy i zdjęcia potraw 2.4. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu odbędzie się w ciągu 12 h od zakończenia konkursu według poniższych zasad: 2.4.1. najciekawsze odpowiedzi zostaną wskazana przez Komisję Konkursową w składzie podanym w punkcie 5.1. niniejszego regulaminu. 2.5. Zwycięzcę powiadomimy drogą mailową. 2.6. W dniu ogłoszenia wyników konkursu Osoba Upoważniona przez Organizatora wyśle do nagrodzonych e-mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia dwóch nagród, tj.: – imienia i nazwiska – dokładnego adresu – numeru telefonu 2.6.1. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody. 2.7. NAGRODY – udział w spotkaniu poświęconemu harmonijnemu życiu, które odbędzie się w Apartamencie Prezydenckim hotelu Westin we wtorek 7 maja br., The Westin Warsaw Hotel, Al. Jana Pawła II 21, nagroda o wartości 300 zł. Hotel ani portal Zwierciadło nie pokrywa ewentualnych kosztów dojazdu i zakwaterowania. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 4. ODBIÓR NAGRODY 4.1. Nagrody związane z uczestnictwem – warunki zostaną uzgodnione pomiędzy nagrodzonymi a organizatorami. Organizator nie ponosi kosztów podróży ani zakwaterowania do miejsca odbywania się spotkania. 4.2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Odebranie nagród – uczestnictwa odbędzie się w terminach ustalonych miedzy organizatorami a nagrodzonym, do końca roku 2013. 4.5. Za wygrane uczestnictwo nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 4.6. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj. Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów organizatora konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator informuje iż Imię i Nazwisko zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.zwierciadlo.pl) w ramach rozwiązania konkursu. 5. KOMISJA 5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w składzie: Monika Stachura, Agnieszka Kozak. 5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu. 6. REKLAMACJE 6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w Warszawie (00-324), przy ul Karowej 31 a w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. 6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę konkursu, jak również dokładny opis reklamacji. 6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna. 6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego na reklamacji. 6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 6.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zwierciadlo.pl. 7.2. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.